Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - dostawa fabrycznie nowych pomocy i sprzętu dydaktycznego do TiK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w ramach projektu: „Na dobry początek-dobra edukacja przedszkolna” RPOP.09.01.03-16-0021/18.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 9.03.2020

Gmina Pakosławice., 48-314 Pakosławice, Reńska Wieś 1

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: www.zsprusinowice.edu.pl
 3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa fabrycznie nowych pomocy i sprzętu dydaktycznego do TiK (technologie informacyjno-komunikacyjne), w ramach projektu:

„Na dobry początek-dobra edukacja przedszkolna” RPOP.09.01.03-16-0021/18  

Zamówienie finansowane jest ze środków publicznych.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2 różny sprzęt komputerowy, 30231320-6 monitory dotykowe, 30213100-6 komputery przenośne.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, iż posiada uprawnienia do wykonania zamówienia.

Wiedza i doświadczenie: warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca oświadczy,
iż dysponuje wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny: warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, iż dysponuje potencjałem do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ponadto wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż jest w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia i iż nie jest wykluczony
z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku.

VI. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmujące dostawę fabrycznie nowych pomocy i sprzętu dydaktycznego do kształcenia TiK (technologie informacyjno-komunikacyjne) – do przedszkoli w Prusinowicach
i Frączkowie; w ramach projektu „Na dobry początek-dobra edukacja przedszkolna”  RPOP.09.01.03-16-0021/18 do 2 przedszkoli: (Publiczne Przedszkole w Frączkowie, 48-314 Pakosławice, Przedszkole w Prusinowicach, 48-314 Pakosławice).

VII. WARUNKI REALIZACJI UMOWY

 1. Termin dostarczenia pomocy do wskazanych przedszkoli wynosi 14 dni (lub mniej – kryterium premiujące) od daty podpisania lub dostarczenia do Dostawcy - w przypadku podpisania poza siedzibą Zamawiającego - umowy. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty prześle Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zawiadomienie na adres e-mail podany w ofercie o zamiarze podpisania umowy. Następnie wyznaczy termin 3 dni roboczych na podpisanie umowy – w siedzibie zamawiającego lub, o ile wybrany oferent wyrazi taką wolę, przesyłając pocztą elektroniczną wzór umowy z prośbą o odesłanie podpisanych 2 egzemplarzy pocztą kurierską/przez posłańca w terminie 3 dni roboczych. Zamawiający przekaże Dostawcy podpisany ze swojej strony egzemplarz umowy pocztą kurierską bezzwłocznie, a termin będzie biegł od dnia dostarczenia umowy Dostawcy. W przypadku niepodpisania umowy przez Dostawcę w terminie wyznaczonych 3 dni, Zamawiający wezwie Dostawcę jednokrotnie za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w ofercie i wyznaczy dodatkowy termin 2 dni roboczych na podpisanie umowy w powyżej opisanej procedurze, a jeżeli wówczas Dostawca nie podpisze umowy, to zamówienie zostanie powierzone oferentowi, którego oferta została oceniona jako kolejna.
 2. Wszystkie wymienione elementy dostawy muszą byćfabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, muszą posiadać - tam gdzie wymagane prawem - dopuszczenia, certyfikaty i atesty i posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
 3. Dostawca dostarczy całość zamówienia objętych zamówieniem jednorazowo do każdego
  z przedszkoli. Dostawa jest możliwa w dni robocze od 9.00 do 15.00. Zamawiający w terminie 14 dni od zakończenia montażu zweryfikuje jakość dostawy pod względem zgodności parametrów dostarczonych pomocy z parametrami ujętymi w specyfikacji zamówienia. Płatność zostanie wykonana w terminie 7 dni od podpisania protokołu potwierdzającego przyjęcie wolnej od wad, usterek lub innych braków dostawy.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

kryterium

znaczenie w %

1.

cena – C

90

2

termin dostawy - T

10

 

razem

100

 

 2) Sposób dokonywania oceny ofert: 

CO = C (90%) + T(10%)

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert, ofertę z niższą ceną.

 

3) Sposób obliczania poszczególnych kryteriów:  

Liczba punktów będzie obliczana wg wzoru:

C = N : O x 100

gdzie: 

C – cena usługi;

N – cena oferty najtańszej;

O – cena oferty badanej

b)  T – termin dostawy:

14 dni0 pkt.

10 dni 50 pkt.

7 dni100 pkt.

 

IX. ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej. Zmiany nie będą zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków, ani naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

X.  ROZLICZENIA

 1. Podana w ofercie cena obejmuje wszystkie składniki, podatki, koszty dostawy. Zamawiający zapłaci Dostawcy należność na podstawie otrzymanej faktury w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu przyjęcia. Brak jakiegokolwiek elementu dostawy oznacza jej niekompletność i upoważnia Zamawiającego do naliczania kar umownych.
 2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w związku z nienależytym wykonaniem umowy w przypadkach i wysokościach: za opóźnienie w realizacji kompletnej dostawy (kompletnej, tj. obejmującej pełny zakres artkułów objętych specyfikacją)– za każdy dzień opóźnienia 1% wartości umowy.
 3. Oferent jest związany ofertą 30 dni. Oferent wyraża zgodę na potrącenie kar umownych
  z należności za dostawę.
 4. W przypadku opóźnienia dostawy przekraczającego 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia do umowy, a Dostawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu odszkodowanie.

XI. SKŁADANIE OFERT

Oferta składa się z:

1) formularza ofertowego ze odnośną specyfikacją jednostkową

2) oświadczenia o uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu, potencjale i niepodleganiu wykluczeniu

Oferty należy dostarczyć osobiście bądź pocztą/kurierem do dnia 17 marca 2020 do godziny 10.00  na adres:

Gmina Pakosławice, 48-314 Pakosławice,  Reńska Wieś 1.

Strony formularza oferty oraz wszystkich załączników muszą być ponumerowane i parafowane przez składającego ofertę. W kolumnie „szczegółowa specyfikacja” należy wpisać parametry techniczne oferowanych pomocy (porównywalne z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia).

 

XII. W SPRAWIE ZAMÓWIENIA informacji udziela Artur Kowalski – tel. 531 888 707

 

DOCSzczegolowy opis przedmiotu zamowienia pomoce dydaktyczne.doc
DOCFormularz ofertowy pomoce(1).doc
DOCOświadczenie pomoce dydakt..doc
 

Wersja XML