Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

28.05.20 r. - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 159/20

Wójta Gminy Pakosławice

z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j. z dnia 15.03.2019 r.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t.j. z dnia 15.01.2020 r.) oraz uchwały Nr VII/79/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 572/2 w obrębie Prusinowice, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość gruntową z zasobu Gminy Pakosławice, wyszczególnioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFWykaz.pdf

Wersja XML