Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Pakosławice

Wójt Gminy Pakosławice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Pakosławice Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu

Stanowisko urzędnicze inspektor ds.  księgowości budżetowej – cały etat,

miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

2. Wymagania niezbędne:

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Gminy Pakosławice w zakresie zgodnego z przepisami (ustawą o rachunkowości, rozporządzeniami MF , zakładowym planem kont oraz instrukcjami wewnętrznymi) prowadzenia księgowości w zakresie budżetu Gminy Pakosławice, a w szczególności,

prowadzenie ewidencji księgowej jednostki Urząd Gminy Pakosławice,

w zakresie zgodnego z przepisami (ustawą o rachunkowości, rozporządzeniami MF , zakładowym planem kont oraz instrukcjami wewnętrznymi) prowadzenia księgowości jednostki Urząd Gminy Pakosławice w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,

wykonywanie wszelkich zadań i czynności z zakresu gospodarki finansowej zleconych przez Skarbnika Gminy

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pakosławice  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem.

W przypadku zatrudnienia kandydat może być w razie konieczności zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Etap I.

Ofertę pracy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23 grudnia 2020 roku do godz. 9.00 (decyduje data faktycznego wpływu do UG  w Pakosławicach ) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice. Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej ". Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych.

Etap II

Z każdym z kandydatów spełniających wymagania niezbędne Komisja przeprowadzi, w uzgodnionym terminie rozmowę kwalifikacyjną obejmującą niezbędny sprawdzian umiejętności (w formie rozmowy kwalifikacyjnej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w  Urzędzie Gminy w Pakosławicach, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice.

Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice lub telefonicznie tel. 774357614.

Po zakończeniu procedury naboru, osoby które nie zostały zatrudnione będą mogły odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Dokumenty do pobrania:

DOCXKwestionariusz osobowy.docx
DOCXOświadczenia dla kandydata ubiegającego się o pracę.docx
DOCXOświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych zgodne z RODO.docx
DOCXOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.docx

Wersja XML