Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXI/166/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Pakosławice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) RADA GMINY PAKOSŁAWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pakosławice, położonej w obrębie Goszowice, stanowiącej część działki nr 22/1, KW nr OP1N/00051342/5 o powierzchni 0,2500 ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXI/166/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Pakosławice.pdf

DOCXUzasadnienie XXI/166/21.docx

DOCXZałącznik nr 1 XXI/166/21.docx

Wersja XML