Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXVI/207/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17-08-2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pakosławice na lata 2021-2032. 2. Zmian, o których mowa w ust.1 dokonuje się zgodnie z założeniami przyjętymi w objaśnieniach stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/161/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/207/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17-08-2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZalacznik1 XXVI/207/21.pdf

PDFZalacznik2 XXVI/207/21.pdf

PDFZalacznik3 XXVI/207/21.pdf

Wersja XML