Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice

RRG.6720.1.2021.AW                                                                       Reńska Wieś, 07.09.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pakosławice uchwały Nr XXIII/180/21 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 15 października 2021 r.

 

Wnioski należy składać:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice;
 2. ustnie do protokołu w pokoju nr 9 lub 10 Urzędu Gminy Pakosławice, w godzinach pracy Urzędu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (opatrzone tematem: „Wniosek - na podstawie art. 39 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”) na adres:  .

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pakosławice.

 

          WÓJT

/-/ Adam Raczyński

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pakosławice z siedzibą w Urzędzie Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice, tel. 77 435 76 14, e-mail: .
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Jacek Kaflowski, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: lub pisemnie pod adresem: Reńska Wieś 1,                   48-314 Pakosławice. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminie Pakosławice wynikających ze szczegółowych przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Obwieszczenie opublikowano w terminie od 07 września 2021 r. do 15 października 2021 r.: na stronie BIP Urzędu w zakładce Informacja Publiczna.

 

 

 

          WÓJT

 

/-/ Adam Raczyński

 

 

Wersja XML