Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego  programu współpracy Gminy Pakosławice  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022“

 

 Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Pakosławice do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 ”, zgodnie z uchwałą nr III/14/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia  30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zachęcam do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Gminy Pakosławice z sektorem pozarządowym w przyszłym roku.

Proszę o wnoszenie pisemnych opinii za pomocą formularza „Propozycje do Programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”, który wraz z projektem Programu na rok 2022 znajduje się w poniższych załącznikach.

Opinie i uwagi proszę kierować pisemnie na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1,                

48-314 Pakosławice w wersji papierowej lub drogą elektroniczną na adres . Czekam na Państwa opinie i uwagi od dnia 29.09.2021 r. do dnia 08.10.2021 r.  

                                                                                                    Wójt Gminy Pakosławice

                                                                                                          Adam Raczyński

 Załączniki:

PDFFormularz - Propozycje do Programu współpracy na 2022 r..pdf

PDFProjekt Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.pdf

 

PDFProtokół z konsultacji.pdf

Uchwała Nr XXVII/211/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-10-2021 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Wersja XML