Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXVII/214/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-10-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:
 

§ 1. Dokonuje się:
1 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 51 011,92 zł,

2 zwiększenia planu dochodów o kwotę 115 519,05 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

3 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł,

4 zwiększenia planu wydatków o kwotę 70 507,13 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2,

 

 

§ 2. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budżet gminy i wynosi: 1 plan dochodów 18 286 046,89 zł

2 plan wydatków 18 922 748,14 zł

3 plan przychodów 1 083 201,25 zł

4 plan rozchodów 446 500,00 zł


2. Planowany deficyt w kwocie 636.701,25 zł zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 112.886,26 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 320.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 203.814,99 zł.

 

 

§ 3. 1. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/160/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok pn. „Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/160/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok pn. „Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/160/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok pn. „Plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/160/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok pn. „Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/160/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok pn. „Zakład budżetowy plan przychodów i kosztów na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/160/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok pn. „Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/160/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok pn. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

PDF   Uchwała Nr XXVII/214/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-10-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok.pdf

PDFZalacznik1 XXVII/214/21.pdf

PDFZalacznik2 XXVII/214/21.pdf

PDFZalacznik3 XXVII/214/21.pdf

PDFZalacznik4 XXVII/214/21.pdf

PDFZalacznik5 XXVII/214/21.pdf

PDFZalacznik6 XXVII/214/21.pdf

PDFZalacznik7 XXVII/214/21.pdf

PDFZalacznik8 XXVII/214/21.pdf

PDFZalacznik9 XXVII/214/21.pdf

Wersja XML