Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXVII/212/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-10-2021 zmieniająca uchwałę nr VIII/90/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 333), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy Pakosławice Nr VIII/90/19 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Op. z 2019 r. poz. 3448, z 2021 r. poz.570) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 5 w sołectwie Nowaki nazwisko „Lucyna Cygoń” zastępuje się nazwiskiem „Krzysztof Karnaś”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVII/212/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-10-2021 zmieniająca uchwałę nr VIII/90/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf

DOCXUzasadnienie XXVII/212/21.docx

Wersja XML