Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXVII/211/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-10-2021 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372), w związku z art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” w celu wykonania zadań publicznych na terenie Gminy Pakosławice, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.


Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVII/211/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-10-2021 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.pdf

DOCXUzasadnienie XXVII/211/21.docx

DOCXZałącznik nr 1 XXVII/211/21.docx

Wersja XML