Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXVII/210/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-10-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. (M. P. z 2021 r. poz. 724), uchwala się̨, co następuję:
 

§ 1. Określa się̨ stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pakosławice :

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,00 zł od 1 m 2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł od 1 m 2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2020 poz. 802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę̨ mieszkaniową, usługową albo zabudowę̨ o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1m2 powierzchni;

 


2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,87 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 24,50 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,04 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń́ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń́ - 5,25 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,25 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3 -7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XVI/138/20 Rady Gminy
Pakosławice z dnia 14 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości.

 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się̨ Wójtowi Gminy Pakosławice.

 

 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022 roku.


Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

PDF   Uchwała Nr XXVII/210/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-10-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

Wersja XML