Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXVII/209/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-10-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 471/5 w obrębie Prusinowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) RADA GMINY PAKOSŁAWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 471/5 o powierzchni 0,0092 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1N/00038936/9, położoną w obrębie Prusinowice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVII/209/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-10-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 471/5 w obrębie Prusinowice.pdf

DOCXUzasadnienie XXVII/209/21.docx

Wersja XML