Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Dostawy żywności do stołówek w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice w roku szkolnym 2021/2022

Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego w trybie Zapytania Ofertowego dla dostaw poniżej 130 000 tysięcy złotych

Dotyczy: dostaw żywności do stołówek w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice w roku szkolnym 2021/2022

 

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pakosławice-Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice, 
48-314  Pakosławice 2a.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa żywności do stołówek w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice, określonych opisem przedmiotu zamówienia:

- w części A. Publiczne Przedszkole we Frączkowie, Frączków 2

- w części B. Szkoła Filialna w Goszowicach, Goszowice 2

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności stołówek w okresie:

- dla części A od 01.02.2022 do 29.07.2022 r.

- dla części B od 01.02.2022 do 24.06.2022

w zakresie opisanym szczegółowo w specyfikacji rzeczowo-ilościowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

 1. Dopuszcza się produkty równoważne w stosunku do przywołanych. Produkt równoważny zgodnie ze swoją definicją musi posiadać parametry nie gorsze niż produkt wskazany przykładowo przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że będzie posiadał takie same walory jakościowe co podany przykładowy.
 2. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie  lub pisemnie przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika,  transportem i na koszt Wykonawcy.
 3. W przypadku otrzymania produktu o niewłaściwej jakości handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie.
 4. Wykonawca zobowiązuje się odebrać i niezwłocznie wymienić produkt, który nie spełni wymagań jakościowych na wolny od wad na własny koszt.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dostawy mniejszej lub większej ilości produktów. Wykonawcy nie będą przysługiwały wtedy żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 6. Cena artykułów żywnościowych, wskazanych załącznikiem nr 1 powinna zawierać:
 1. Wybór oferty najkorzystniejszej: Kryteria oceny: - cena  (100 %).
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice:

- tel. 531888707,

- email: dyrektor@zsprusinowice.edu.pl

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe jeżeli zapytanie jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 2. Dostawy towarów winny być realizowane nie później niż następnego dnia od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 3. Oferty należy składać w formie elektronicznej w formie zeskanowanych dokumentów na adres mailowy   lub osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 31.01.2022 r. do godziny 12:00.
 4. Informacji szczegółowych udziela w imieniu Zamawiającego Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice tel: 531888707.

 

Załączniki:

CZĘŚĆ A Publiczne Przedszkole we Frączkowie, Frączków 2:

DOCXFormularz cenowy do zapytania ofertowego_art.spożywcze.docx
DOCXFormularz cenowy do zapytania ofertowego_mięso.docx
DOCXFormularz cenowy do zapytania ofertowego_mrożonki.docx
DOCXFormularz cenowy do zapytania ofertowego_pieczywo.docx
DOCXFormularz cenowy do zapytania ofertowego_produkty mleczne, mleko.docx
DOCXFormularz cenowy do zapytania ofertowego_ryby mrożone i przetworzone.docx
DOCXFormularz cenowy do zapytania ofertowego_warzywa i owoce.docx
DOCXKLAUZULA DLA KONTRAHENTA RODO.docx
DOCXZał. nr 2. Specyfikacja rzeczowo-ilościowa.docx
DOCXZał. nr 3. Oświadczenie o spełnaniu warunków przystąpienia.docx
DOCXZał. nr 4. Umowa_o_dostarczenie_towaru.docx
DOCXZAŁĄCZNIK DO UMOWY - PRACOWNICY UPOWAŻNIENI.docx

 

CZĘŚĆ B Szkoła Filialna w Goszowicach, Goszowice 2

DOCXFormularz cenowy do zapytania ofertowego_art.spożywcze.docx
DOCXFormularz cenowy do zapytania ofertowego_mięso.docx
DOCXFormularz cenowy do zapytania ofertowego_mrożonki.docx
DOCXFormularz cenowy do zapytania ofertowego_pieczywo.docx
DOCXFormularz cenowy do zapytania ofertowego_produkty mleczne, mleko.docx
DOCXFormularz cenowy do zapytania ofertowego_ryby mrożone i przetworzone.docx
DOCXFormularz cenowy do zapytania ofertowego_warzywa i owoce.docx
DOCXKLAUZULA DLA KONTRAHENTA RODO.docx
DOCXZał. nr 2. Specyfikacja rzeczowo-ilościowa.docx
DOCXZał. nr 3. Oświadczenie o spełnaniu warunków przystąpienia.docx
DOCXZał. nr 4. Umowa_o_dostarczenie_towaru.docx
DOCXZAŁĄCZNIK DO UMOWY - PRACOWNICY UPOWAŻNIENI.docx


 

Wersja XML