Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice

ZARZĄDZENIE NR 333/2022

Wójta Gminy Pakosławice z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 roku poz. 559) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ze zm.), Wójt Gminy Pakosławice zarządza co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice.

§2

Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakosławice  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice.

§4

 1. W celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora, Wójt Gminy Pakosławice powoła komisję odrębnym zarządzeniem.
 2. Regulamin konkursu oraz tryb pracy Komisji konkursowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021, poz. 1428).

§5

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                   /-/  Adam Raczyński

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 333/2022 
Wójta Gminy Pakosławice z dnia 20 kwietnia 2022 roku 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice

                                                                                                                               

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice (w skład którego wchodzą: Publiczne Przedszkole we Frączkowie, Przedszkole w Prusinowicach, Szkoła Podstawowa w Prusinowicach wraz ze Szkołą Filialną w Goszowicach)

 

Wójt Gminy Pakosławice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1/ Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice

2/ Organ prowadzący Szkołę, Przedszkole, Zespół Placówek Oświatowych: Gmina Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice.

 

§1

Do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej lub Przedszkola może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w: ust. 1 lub ust. 2, lub w § 3 ust. 1 (wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce Dz. U. z 2021r, poz.1449, dalej jako Rozporządzenie), tj.:

 1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 2. ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskała:
 1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie  ostatnich czterech lat pracy w uczelni;

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa
w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce  (tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 478; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 i poz. 2245, z 2019 r. poz. 1655 oraz z 2021 r. poz. 619, poz. 1630, poz. 2141 i poz. 2232.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.  Dz. U. z 2017, poz. 2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.. U. z 2021 r. poz. 289; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320).
 7. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
 2. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.

§2

Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w: ust. 1, lub ust. 2, lub §3 ust. 1, lub §3 ust. 2 (wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, Dz. U. z 2021r, poz.1449) tj.:

 1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
  w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz
 2. spełnia wymagania określone w §1 ust. 1 pkt 2-11.
 1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz
 2. spełnia wymagania określone w §1 ust. 1 pkt 2-11.

 

§3

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w §1 ust. 1 pkt  2, 5, 6, 8, 10 i 11.
 1. Stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek może zajmować również osoba która:
 1. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 3. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym
  z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
  o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)

- spełniająca wymagania określone w Rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

§4

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub
 2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z   oryginałem kopię:
 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320);
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj.  Dz. U. z 2021r. poz.1633)- w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj.  Dz. U. z 2021r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną,
  o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 478; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 i poz. 2245, z 2019 r. poz. 1655 oraz z 2021 r. poz. 619, poz. 1630, poz. 2141 i poz. 2232) lub karą dyscyplinarną,
  o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.  Dz. U. z 2017, poz. 2183 ze zm.);
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
 10. oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 1. Na żądanie Wójta Gminy Pakosławice kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1,  pkt. 4-7, 12, 13.

 

§5

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem e-mail .Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Pakosławice, pok. 5 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1 48-314 Pakosławice w kopertach  z dopiskiem: Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice”  w terminie do godz. 12:00 dnia 10 maja 2022 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 

Wersja XML