Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Pakosławice w 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 336/22

WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Pakosławice na rok 2022 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art.11 oraz art. 13 ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały nr XXVII/211/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1057), ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonego w Rocznym Programie Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 2.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjnego odpowiedzialnego za sprawy organizacji pozarządowych w Urzędzie Gminy Pakosławice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                            Wójt Gminy Pakosławice

                                                                                                                                                /-/ Adam Raczyński

PDFZarządzenie Wójta Gminy Pakosławice wraz z załącznikami.pdf
DOCXOferta realizacji zadania publicznego.docx
DOCXWzór sprawozdania.docx
 

Wersja XML