Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2021 roku

 

                                                                                                                    Pakosławice, 22.04.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  GMINY PAKOSŁAWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU

 

              WSTĘP

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

I.  Cel główny i cele szczegółowe programu.

Celem głównym współpracy organów Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego było budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

Celami szczegółowymi programu było:

II. Zasady współpracy:

Współpraca Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego odbywała się w oparciu o następujące zasady:

- pomocniczości i suwerenności stron – organy samorządu gminy, respektując odrębność i suwerenność organizacji, uznają ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania  problemów,

w tym należących do sfery zadań publicznych, wspierając ich działalność  i umożliwiając realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

-  partnerstwa – organizacje, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych oraz wykonywaniu zadań publicznych,

- efektywności – organy samorządu gminy, przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych, dokonują wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art.33 i art.35 ust.3 ustawy o finansach publicznych,

- jawności – organy samorządu gminy udostępniają organizacjom informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami,  a także o kosztach realizacji zadań publicznych już  prowadzonych   w tym zakresie przez jednostki podległe organom administracji publicznej,

- uczciwej konkurencji – przy zlecaniu zadań stosuje się jednakowe kryteria i zasady wobec wszystkich podmiotów biorących udział w konkursie.

III. Zakres przedmiotowy:

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa ustawowy zakres sfery zadań pożytku publicznego i obejmuje praktycznie wszystkie istotne dziedziny realnego i potencjalnego zainteresowania samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

IV. Formy współpracy:

Współpraca finansowa:

Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych Organizacjom poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub wspieranie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

V. Współpraca pozafinansowa:

 1. Udział przedstawicieli samorządu w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi dotyczących wzajemnej współpracy i bieżących problemów.
 2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.
 3. Współdziałanie Organizacji w opracowywaniu strategii, aktów prawa lokalnego oraz Programów dla Gminy.
 4. Udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu według ich kompetencji.

 

VI. Okres realizacji programu:

Roczny program został przyjęty Uchwałą nr XVII/143/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 01 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 i działania te obejmowały rok kalendarzowy 2021 tj. od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

VII. Konsultacje:

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” w dniu 03.09.2020 r. ogłoszenie  w ww. sprawie podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.pakoslawice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pakosławice. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 11.09.2020r. nie wpłynął żaden wniosek w przedmiotowej sprawie. Informację o wynikach konsultacji podano do publicznej wiadomości, w sposób jak powyżej (tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami), a zadania projektowe stały się zadaniami publicznymi Gminy Pakosławice.

 

VIII. Priorytetowe zadania publiczne:

Zadaniem priorytetowym programu współpracy na 2021 rok było zadanie w  zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Gmina współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2021 przeznaczyła środki finansowe na realizację ww. zadania w wysokości  1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych ).

W związku z powyższym Wójt Gminy Pakosławice dnia 15.03.2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadania. Po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, w wyznaczonym terminie (tj. do 08.04.2021 r.) nie wpłynęła żadna oferta.

Wójt Gminy Pakosławice działając na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 1057), zarządzeniem nr 244/21 z dnia 09 kwietnia 2021 roku, unieważnił konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2021, z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Sporządziła: Joanna Abram

Wersja XML