Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach

ZARZĄDZENIE NR 337/2022 WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1497 z późn. zm. ), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 poz. 194 ), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r., poz. 724) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach.

Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o którym mowa w § 1 podlega:

§ 3

Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, a jego przewidywany termin zakończenia do dnia 1 czerwca 2022 roku

§ 4

Do przeprowadzenia postępowania konkursowego, o którym mowa w § 1 powołuje się Komisję konkursową w następującym składzie:

§ 5

Szczegółowy tryb pracy Komisji oraz zasady przeprowadzania konkursu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pakosławice.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                                        /-/ Adam Raczyński

 

 

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach

Wymiar etatu: pełny wymiar etatu

Zatrudnienie: umowa zawarta na czas określony na 3 lata.

Nazwa i adres instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach Pakosławice nr 38, 48- 314 Pakosławice

 Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 Wymagania dodatkowe:

a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Z warunkami organizacyjno-finansowymi Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach Kandydaci mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Pakosławice pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 20 maja 2022 r. roku do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice. Koperty winny być opatrzone adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach”. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Pakosławicach. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Załącznik nr 2

Szczegółowy tryb pracy Komisji oraz zasady przeprowadzania konkursu

§ 1.

Regulamin określa szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach.

§ 2.

1.Do zadań komisji należy:
1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata;
2) przeprowadzenie postępowania konkursowego;
3) sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji;
4) przekazanie Wójtowi Gminy Pakosławice wyników konkursu wraz z jego dokumentacją.
2. W ramach postępowania konkursowego, komisja:
1) ustala spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie;
2) przeprowadza rozmowę z kandydatem.

§ 3.

1. Pracami Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracą Komisji kieruje wyznaczony przez niego zastępca.

2. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji, powiadamiając członków komisji o miejscu i terminie ich odbycia drogą telefoniczną.

3. Komisja prowadzi konkurs, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3 członków komisji.

4. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego zastępcy.

§ 4.
 1.Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy wymagane dokumenty złożone zostały w terminie i są kompletne, oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia warunki przystąpienia do konkursu określone w ogłoszeniu o konkursie.

2. Wnioski o przystąpienie do konkursu podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego w przypadkach, gdy:
1) wniosek został złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, lub do wniosku nie dołączono wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów,

2) po ustaleniu, że kandydat nie spełnił pozostałych wymagań formalnych i warunków przystąpienia do konkursu określonych w ogłoszeniu o konkursie.
3. Komisja dopuszcza lub nie dopuszcza poszczególnych kandydatów do dalszego udziału w konkursie. O dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego uczestnictwa w konkursie, komisja niezwłocznie powiadamia zainteresowanych na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.

§ 5.

1.Po wyłonieniu kandydatów dopuszczonych do dalszego udziału w konkursie, Komisja:
1) określa szczegółowe kryteria, którymi będzie się kierować przy ocenie przydatności kandydatów;
2) zapoznaje się z kwalifikacjami i osiągnięciami każdego z kandydatów;
3) ustala kolejność rozmów z kandydatami.
2. Członek Komisji wyznaczony przez Przewodniczącego zaprasza kandydata na rozmowę kwalifikacyjną informując go drogą telefoniczną o terminie i miejscu posiedzenia komisji.
3. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez Komisję obejmuje:
a) wysłuchanie odpowiedzi na zadane kandydatowi pytania,
b) dyskusję i wymianę poglądów z kandydatem na wybrany temat związany z działalnością biblioteczną.

§ 6.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z każdym z kandydatów według ustalonej kolejności, Komisja dokonuje wyboru kandydata na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach, w głosowaniu jawnym, według następujących zasad:
1) każdy z członków Komisji dysponuje tylko jednym głosem;
2) do uzyskania rekomendacji komisji na dyrektora potrzebna jest zwykła większość głosów członków Komisji biorących udział w głosowaniu;
3) jeżeli pierwsza tura głosowania nie wyłoni kandydata, przeprowadza się drugą turę głosowania, do której przystępuje maksymalnie trzech kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, głosowanie następuje jak w pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) jeżeli do dalszego udziału w konkursie został dopuszczony jeden kandydat i nie uzyskał on wymaganej większości głosów w głosowaniu, o którym mowa w pkt 2, drugiego głosowania nie przeprowadza się;
5) jeżeli w pierwszej turze głosowania kilku kandydatów uzyska rekomendację komisji otrzymując tę samą liczbę głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania, głosowanie następuje jak w pkt 1 i 2;
6) Komisja przekazuje Wójtowi szczegółową informację o:
a) wyłonionym kandydacie i liczbie uzyskanych przez niego głosów;
b) liczbie głosów uzyskanych przez kandydatów:
- w pierwszej turze głosowania, w przypadku, gdy do dalszego udziału w konkursie zostanie dopuszczony jeden kandydat, który nie uzyska rekomendacji Komisji,
- w drugiej turze głosowania, w przypadku, gdy nie zostanie wyłoniony w niej kandydat na dyrektora Biblioteki,
- w drugiej turze głosowania, w przypadku, gdy zostanie w niej wyłonionych co najmniej dwóch kandydatów, którzy uzyskają tę samą liczbę głosów, wraz z całą dokumentacją konkursu, w tym protokołami z posiedzeń.

§ 7

Z prac Komisji i przebiegu głosowania sporządza się protokół, który bezpośrednio po zakończeniu prac podpisują wszyscy jej członkowie. Do protokołu dołącza się dokument określający kryteria przydatności kandydata. Protokół zawiera informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach.

Protokół jest jawny.

§ 8.

1. Po przekazaniu Wójtowi Gminy Pakosławice wyników konkursu wraz z jego dokumentacją, Komisja kończy działalność.
2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po zakończeniu konkursu.

 

PDFZarządzenie wraz z załącznikami.pdf
DOCXKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.docx
 

 

Wersja XML