Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważnienie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Pakosławicena rok 2022 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 343/22 WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 23 maja 2022 r.


w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Pakosławice na rok 2022 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


            Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Unieważniam  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji, przez organizacje pożytku publicznego oraz inne podmioty  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego,  zadań  publicznych w zakresie -  działalności  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  porządku i bezpieczeństwa publicznego,  określonego w Zarządzeniu nr 336/22  Wójta Gminy Pakosławice z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Pakosławice na rok 2022 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego,  ponieważ nie złożono żadnej oferty.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pakosławice.
 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                              

                                                                                                                                            Wójt Gminy Pakosławice

                                                                                                                                                  /-/ Adam Raczyński

 

                                                                                                       

                                                                                                   

 

                                                                                                    

Wersja XML