Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXX/235/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23-03-2022 w sprawie poparcia inicjatywy Wójta Gminy Pakosławice udzielenia pomocy humanitarnej narodowi Ukrainy poprzez przekazanie pojazdu pożarniczego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r.poz. 559, z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 1 z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach Pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490), Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:
 

§ 1. Poprzeć inicjatywę Wójta Gminy Pakosławice udzielenia pomocy humanitarnej narodowi Ukrainy poprzez nieodpłatne przekazanie używanego pojazdu pożarniczego marki STEYR 590, będącego własnością Gminy Pakosławice, w formie darowizny Zarządowi Głównemu Państwowej Służby Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Lwowskim.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXX/235/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23-03-2022 w sprawie poparcia inicjatywy Wójta Gminy Pakosławice udzielenia pomocy humanitarnej narodowi Ukrainy poprzez przekazanie pojazdu pożarniczego.pdf

DOCXUzasadnienie XXX/235/22.docx

Wersja XML