Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXX/234/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23-03-2022 w sprawie zakresu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 12 ust.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022r. poz. 583)Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:
 

§ 1. Określa się zakres pomocy przeznaczonej na wsparcie obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), przebywających na terenie Gminy Pakosławice:

1) zakwaterowanie, w tym obsługa i koordynacja relokacji,


2) wyżywienie, w tym zbiorowe,
3) edukacja szkolna i przedszkolna w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice,
4) opieka nad dziećmi w wieku do lat 3,
5) adaptacja i integracja obywateli Ukrainy w Gminie Pakosławice, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
6) zapewnienie miejsc wsparcia, opieki i aktywności dla dzieci i ich rodziców/opiekunów,
7) aktywizacja obywateli Ukrainy na lokalnym rynku pracy.

 

§ 2. Wójt Gminy Pakosławice określi formy i tryb udzielania pomocy, o której mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXX/234/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23-03-2022 w sprawie zakresu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf

DOCXUzasadnienie XXX/234/22.docx

Wersja XML