Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXX/233/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23-03-2022 wyrażająca stanowisko w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:
 

§ 1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę o treści jak niżej:
„Rada Gminy Pakosławice w imieniu mieszkańców Gminy Pakosławice, potępia działania Federacji Rosyjskiej przejawiające się agresją na suwerenność i integralność Ukrainy. Niedopuszczalne jest łamanie praw międzynarodowych. Wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim w tak trudnym okresie, jednocześnie wyrażamy słowa uznania za dotychczasowe dokonania Ukrainy na drodze postępu gospodarczego i politycznego ”;

§ 2. Uchwałę przekazuje się:
1 Prezydentowi RP,

2 Prezesowi Rady Ministrów,

3 Wojewodzie Opolskiemu,

4 Marszałkowi Województwa Opolskiego.§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pakosławice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

PDF   Uchwała Nr XXX/233/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23-03-2022 wyrażająca stanowisko w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.pdf

Wersja XML