Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXI/248/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12-04-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych (Goszowice działka nr 46/1 obr. Goszowice)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741), Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych. 2. Granicę obszaru objętego planem przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXI/248/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12-04-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych (Goszowice działka nr 46/1 obr. Goszowice).pdf

DOCXUzasadnienie XXXI/248/22.docx

DOCXZałącznik nr 1 XXXI/248/22.docx

Wersja XML