Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXI/246/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12-04-2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229 i 231 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pakosławice na lata 2022-2032. 2. Zmian, o których mowa w ust.1 dokonuje się zgodnie z założeniami przyjętymi w objaśnieniach stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/231/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

PDF   Uchwała Nr XXXI/246/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12-04-2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZalacznik1 XXXI/246/22.pdf

PDFZalacznik2 XXXI/246/22.pdf

PDFZalacznik3 XXXI/246/22.pdf

Wersja XML