Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXI/245/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12-04-2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławicena 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:
 

§ 1. Dokonuje się:
1 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 11 000,00 zł,

2 zwiększenia planu dochodów o kwotę 217 882,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

3 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 111 350,00 zł,

4 zwiększenia planu wydatków o kwotę 318 232,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2,

 

§ 2. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budżet gminy i wynosi: 1 plan dochodów 16 188 298,48 zł

2 plan wydatków 16 712 164,68 zł,

3 plan przychodów 969 755,20 zł,

4 plan rozchodów 445 889,00 zł .


2. Planowany deficyt budżetu w wysokości 523.866,20 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 37.598,20 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 486.268,00 zł.

 

 

§ 3. 1. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 roku sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok pn. „Plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok pn. „Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok pn. „Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa art. 5 ustawy na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok pn. „Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa art. 5 ustawy na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok pn. „Plan realizacji inwestycji na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok pn. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4. W uchwale budżetowej na rok 2022 w § 15 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

10) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:
a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

 

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

 

 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

PDF   Uchwała Nr XXXI/245/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12-04-2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławicena 2022 rok.pdf

PDFZalacznik1 XXXI/245/22.pdf

PDFZalacznik2 XXXI/245/22.pdf

PDFZalacznik3 XXXI/245/22.pdf

PDFZalacznik4 XXXI/245/22.pdf

PDFZalacznik5 XXXI/245/22.pdf

PDFZalacznik6 XXXI/245/22.pdf

PDFZalacznik7 XXXI/245/22.pdf

PDFZalacznik8 XXXI/245/22.pdf

Wersja XML