Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa w ZGKiM - nabór zakończony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach  ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach

1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu

Stanowisko urzędnicze : Główna Księgowa – cały etat, rodzaj umowy : umowa o pracę,

miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach,
48-314 Pakosławice

2. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; .
 2. Pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust.
  2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2021r. poz. 305):
 4. Spełnienia jednego z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Głównego księgowego.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Umiejętność korzystania z aktów prawnych.
 5. Znajomość obsługi komputera, w tym programów środowiska MS WINDOWS (Excel, Word) i innych urządzeń biurowych.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. Biegła znajomość przepisów z zakresu księgowości obowiązujących w sferze budżetowej, tj. ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o samorządzie powiatowym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  o ubezpieczeniach społecznych i  wydawanych na ich podstawie przepisów wykonawczych oraz przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych.
 3. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.
 5. Opanowanie i umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.
 6. Komunikatywność, kultura osobista, sumienność, samodzielność, kreatywność
  w działaniu, zaangażowanie, rzetelność, obowiązkowość, bezstronność, odpowiedzialność.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Zdolności interpersonalne.
 9. Swoboda komunikowania się w mowie i piśmie.
 10. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 11. Wysoki poziom kultury osobistej, uprzejmość w kontaktach z klientami urzędu oraz współpracownikami.
 12. Dyspozycyjność, systematyczność, dokładność.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
 1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 1. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych oraz wszelkich innych zestawień danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych i ich aktualizacji dotyczących m.in. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych. 
 3. Sporządzanie sprawozdań z zakresu powierzonych zadań oraz przekazywanie ich właściwym organom, również z zastosowaniem systemów teleinformatycznych.
 4. Opracowywanie budżetu.
 5. Prowadzenie rozliczeń ZUS i US oraz wynagrodzeń pracowników.
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 7. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki.
 8. Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych.
 9. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych.

 

5.  Informacja zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wyniósł co najmniej 6%.

6. Warunki pracy:

- Praca w podstawowym systemie czasu pracy od 7.00-15.00

- Odpowiednie stanowisko pracy tj. biurko, komputer, drukarka, telefon itp.

- Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

- Praca związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie powiązana z obsługą urządzeń biurowych;

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys zawodowy (CV) zawierający wykaz dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebiegu nauki
  z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty pracy z rodziną,
  • zapoznaniu się z klauzulą RODO i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r.)
 6. Referencje z poprzedniego miejsca pracy, jeśli kandydat je posiada.
 7. Kandydat wybrany na stanowisko jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia
  o niekaralności.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na wolne stanowisko.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019r.  poz. 1282)

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Etap I.

Ofertę pracy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 1 lipca 2022 roku do godz. 10.00 (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach ) lub przesłać na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach, 48-314 Pakosławice.  Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Główna Księgowa w ZGKiM w Pakosławicach..

Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych.

 

DOCkwestionariusz_kandydata.doc (31,50KB)

 

PDFInformacja o wynikach przeprowadzonego naboru.pdf (381,12KB)