Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice

Pakosławice: II Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławiceogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 300296 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego - data zamieszczenia: 14.08.2012 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.pakoslawice.pl - data zamieszczenia: 14.08.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice , 48-314 Pakosławice, woj. opolskie, tel. 077 4356083, faks 077 4357614.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: II Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dowóz wraz z odwozem uczniów do szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum z terenu Gminy Pakosławice na wyznaczonych trasach. 2. Zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą i przybycie do wyznaczonej szkoły, przedszkola w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz odwiezienie uczniów po zajęciach. 3. Ustalenia ogólne, trasy: Trasa nr I Nowaki - Frączków - Nowaki. Trasa nr I obejmuje przywiezienie uczniów do szkół oraz odwiezienie ze szkół. - Wyjazd z Nowak około godz. 7:10 przez Słupice, Godkowice, Biechów, Smolice, Rzymiany, Śmiłowice, Pakosławice, Goszowice, Frączków, Rzymiany, Goszowice, Frączków - ostatni przystanek godzina około 8:05. Powrót po zajęciach lekcyjnych - wyjazd z Goszowic około godz. 14:00 przejazd przez Reńska Wieś, Pakosławice, Goszowice, Frączków, Śmiłowice, Rzymiany, Frączków, Śmiłowice, Smolice, Biechów, Godkowice, Słupice, Nowaki - koniec trasy godzina około 15:30. Trasa ma około 70 km (łącznie przejazd poranny i popołudniowy). Na trasie jednorazowo w pojeździe przebywać będzie około 45 uczniów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W trakcie roku szkolnego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin dowozu i odwozu ze szkół i przedszkola dostosowując godziny do organizacji pracy szkoły i przedszkola oraz liczby dzieci.2. W trakcie roku szkolnego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy dostosowując trasy do organizacji pracy szkoły, przedszkola oraz liczby dzieci. 3. Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn organizacyjnych istnieje taka potrzeba dla prawidłowego wykonania Umowy. 4. Nastąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 5. Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne) mającej wpływ na realizacje umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslawice.pl (w zakładce Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice - przetargi)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice 48-314 Pakosławice 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, 48-314 Pakosławice (budynek Urzędu Gminy Pakosławice).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

  1. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

PDFOgłoszenie II przetarg.pdf 

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaII.doc 

 

      

                                                                                  Kierownik Zamawiającego

                                                                                              Mariusz Kosecki

Wersja XML