Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice), Gmina Pakosławice-wersja aktualna

Pakosławice: Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice), Gmina Pakosławice, data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 01.10.2012 www.bip.pakoslawice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.10.2012 r.

Ogłoszenie zamieszczono w biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 374860 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 380434 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012. (zmiana dotyczy II.1.3) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 380224 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012. (zmiana dotyczy III.3.2)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach , 48-314 Pakosławice, woj. opolskie, tel. 0-77 4357586, faks 0-77 4357614.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice), Gmina Pakosławice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej Ø110 dz. nr 20 oraz 2xØ150 dz. nr 154. Przewody wykonać z rur PVC-U Ø90 PN10 łączone na wcisk lub PE Ø90 PN10 SDR 17 łączone przez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą muf elektrooporowych. Projektowana długość wodociągu 3,3 km.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale VIII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI, pkt. 8 siwz.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - dwa zadania polegające na budowie sieci wodociągowej lub wodno – kanalizacyjnej o długości min. 2.000,00 m (każde z zadań). Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. 9, 14 siwz

Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. 9, 14 siwz.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, pojazdów i wyposażenia technicznego (jednostek sprzętowych): - w asortymencie i ilościach koniecznych do wykonania zamówienia, a wynikających z technologii robót, - gwarantującego terminowe i jakościowe dobre wykonanie zamówienia, - w przypadku, gdy Wykonawca polega na sprzęcie budowlanym, pojazdach i wyposażeniu technicznym (jednostkach sprzętowych) innego podmiotu, powinien wykazać dostęp do tego sprzętu, czyli załączyć umowy np. dzierżawy, kupna, najmu, oświadczenia podwykonawców, itp., świadczące że na czas wykonania zamówienia dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu §23 ust.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83 póz 578 ) należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby wskazanej w wykazie, na ciągły dozór w wykonywaniu umowy. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osoby wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o tych samych kwalifikacjach zawodowych doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt 10, 11, 14 siwz.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym celu Wykonawca musi spełnić następujące warunki: - posiadanie środków własnych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 200.000,00 PLN, - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000,00 PLN. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt.12, 13, 14, 15 siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokument potwierdzający uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z innych dokumentów załączonych do oferty. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu nie wynika z innych dokumentów. 3. Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: - zmiany terminów i płatności objętych harmonogramem rzeczowo - finansowym - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych a zmianę zaakceptuje Zamawiający, - zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, - zmiany zakresu robót - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, - zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu robót lub wystąpią roboty zamienne generujące zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, - zmian przewidzianych zapisami umowy lub siwz. 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: - gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, - wystąpienie zdarzeń losowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslawice.pl zakładka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej/Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach 48 - 314 Pakosławice NIP: 753 - 10 - 37 - 583, REGON: 530979491 tel./fax (48) 77 / 435-75-86.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2012 godzina 11:00, miejsce: W siedzibie zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach 48 - 314 Pakosławice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                      Kierownik Zamawiającego

                                                                                                 Paweł Michel

DOCXPytania i odpowiedzi do przetargu pn. Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice), Gmina Pakosławic.docx (15,43KB)

DOCSIWZ Korzękwice - Nowaki - poprawiony.doc (226,50KB)

RARZałączniki do SIWZ.rar (18,72MB)