Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy sprawy ZOSiP 3/PN/2012 - Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusinowicach Publicznego Gimnazjum i. Josefa Holzmanna w Pakosławicach w sezonie grzewczym 2012/2013

 

Pakosławice, 08.10.2012 rok

 

ZOSiP 1-3/PN/2012

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZOSiP 3/PN/2012. Nazwa zadania: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ W PRUSINOWICACH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JOSEFA HOLZMANNA W PAKOSŁAWICACH W SEZONIE GRZEWCZYM 2012/2013

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„Petrol” Sp.  z o.o., 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i miała najniższą cenę. Wybór był dokonany na podstawie jednego kryterium którym była cena – 100%.

              Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz.U.10.113.759 ze zm.)  Zamawiający   informuje,   że   umowa  może być  zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony  w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U.10.113.759 ze zm.).

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 15.10.2012 roku.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.:                        1

Nazwa wykonawcy:   „Petrol” Sp.  z o.o.,

Adres Wykonawcy: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90

Cena oferty brutto: 115 128,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 ze zm.)  - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                                                            Kierownik Zamawiajacego

                                                                                                                                      Mariusz Kosecki

 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

Data zamieszczenia 08.10.2012 roku

Data usunięcia ……………….. .