Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice)

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym z dnia 01.10.2012 r. nr BZP: 374860 - 2012

Nazwa zadania: Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny  z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice), Gmina Pakosławice.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.P.U.H. „PAGA – PRO”, ul. Piastowska 16, 47 – 303 Krapkowice

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i miała najniższą cenę. Wybór był dokonany na podstawie jednego kryterium którym była cena – 100%.

              Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz.U.10.113.759 ze zm.)  Zamawiający   informuje,   że   umowa  może być  zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony  w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U.10.113.759 ze zm.).

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 26.10.2012 roku.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

- oferta nr 1 – „SIKOR” Rafał Sikora, ul. Rzepakowa 6, 42 – 820 Częstochowa – cena netto za przedmiotowe zadanie: 182 926,83 zł.,

Liczba punktów w kryterium cena: 93 pkt.

- oferta nr 2 – P.P.U.H. „PAGA – PRO”, ul. Piastowska 16, 47 – 303 Krapkowice – cena netto za przedmiotowe zadanie: 170 563,13 zł.,

Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt.

- oferta nr 3 – AMB Mistral – Roboty Ziemne, Kotórz Mały, ul. Szkolna 1, 46 – 045 Turawa  – cena netto za przedmiotowe zadanie: 322 517,57 zł.,

Liczba punktów w kryterium cena: 53 pkt.

- oferta nr 4 – Zakład Instalacji Wod.Kan.Gaz.i Elektrycz. S.C., Krystyna Podpora Krzysztof Podpora, Radzikowice 6, 48 – 381 Goświnowice – cena netto za przedmiotowe zadanie: 194 937,59 zł.

Liczba punktów w kryterium cena: 87 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został odrzucony żaden Wykonawca.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 ze zm.)  - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                                    Kierownik Zamawiającego

                                                                                                            Paweł Michel