Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice.

Pakosławice, 10.07.2013 rok

ZOSiP 5.1/PN/2013

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy ZOSIP 1/PN/2013Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jedn. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. 1 Maja 1, 49-200 Brzeg

Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert, jakim była cena 100 % - oferta jest z najniższą ceną.

1. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty:

1.1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 1, 49-200 Brzeg

Liczba pkt. w kryterium oceny ofert cena 100% - 100 punktów.

1.2. Przewozy Autokarowe „Otmuchów” Tadeusz Szewczuk, 48-385 Otmuchów,
ul. Konopnickiej 10

Liczba pkt. w kryterium oceny ofert cena 100% - 98 punktów

1.3. Veolia Transport Sp. Z O.O. siedziba: ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń, Oddział w Prudniku, ul. Kościuszki 74, 48-200 Prudnik

Liczba pkt. w kryterium oceny ofert cena 100% - 97 punktów

 

                                                                                              Kierownik Zamawiającego

                                                                                                          Mariusz Kosecki

Ogłoszenie zostało zamieszczone

na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

data zamieszczenia 10.07.2013 rok.

Data usunięcia ………………………………..

 

PDFOgłoszenie o wyborze ofert - dowóz uczniów do szkół.pdf

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pakosławice: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice.
Ogłoszenie zostało zamieszczone: w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 128695 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pakosławice; data zamieszczenia 01.07.2013 r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego; data zamieszczenia 01.07.2013 roku.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice , 48-314 Pakosławice, woj. opolskie, tel. 077 4356083, faks 077 4357614.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dowóz wraz z odwozem uczniów do szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum z terenu Gminy Pakosławice na wyznaczonych trasach. 2. Zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą i przybycie do wyznaczonej szkoły, przedszkola w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz odwiezienie uczniów po zajęciach. 3. Trasa obejmuje przywiezienie uczniów do szkół oraz odwiezienie ze szkół. Wyjazd z Goszowic około godz. 7:05 przez Smolice, Biechów, Godkowice, Słupice, Nowaki, Bykowice, Korzękwice, Frączków, Goszowice, Pakosławice, Reńska Wieś, Goszowice, Frączków - ostatni przystanek godzina około 8:05. Powrót po zajęciach lekcyjnych - wyjazd z Goszowic około godz. 14:30 przejazd przez Reńska Wieś, Pakosławice, Goszowice, Frączków, Korzękwice, Nowaki, Słupice, Godkowice, Biechów, Smolice, Goszowice - koniec trasy godzina około 15:30. Trasa ma około 70 km (łącznie przejazd poranny i popołudniowy). 4. Dowóz i odwóz odbywać się będzie w dniach nauczania. 5. W trakcie roku szkolnego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin dowozu i odwozu ze szkół i przedszkola dostosowując godziny do organizacji pracy szkoły i przedszkola. 6. W trakcie roku szkolnego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy dostosowując trasy do organizacji pracy szkoły, przedszkola oraz liczby dzieci..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ ), oświadczenie wykonawcy, że dysponuje co najmniej jednym autobusem do przewozu osób z ilością miejsc siedzących minimum 53 (załącznik nr 4 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W trakcie roku szkolnego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin dowozu i odwozu ze szkół i przedszkola dostosowując godziny do organizacji pracy szkoły i przedszkola oraz liczby dzieci. 2. W trakcie roku szkolnego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy dostosowując trasy do organizacji pracy szkoły, przedszkola oraz liczby dzieci. 3. Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn organizacyjnych istnieje taka potrzeba dla prawidłowego wykonania Umowy. 4. Nastąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 5. Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne) mającej wpływ na realizacje umowy; 6. W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rozliczania się z Wykonawcą za realizacje przedmiotu umowy z wynagrodzenia za jeden kilometr przejechanej trasy wynikającej ze złożonej przez Wykonawcę oferty na wynagrodzenie za bilety miesięczne dla uczniów i przedszkolaków. Zmiana sposobu rozliczana się z Wykonawcą jest możliwa, jeżeli zmiana ta jest korzystna finansowo dla Zamawiającego. 7. Zamawiający po zmianie sposobu rozliczania z Wykonawcą, o którym mowa w ust. 6 może dokonać zmiany sposobu rozliczania z płatności za bilety miesięczne na rozliczanie za jeden km przejechanej trasy, jeżeli zmiana taka jest korzystna finansowo dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslawice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, 48-314 Pakosławice 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, 48-314 Pakosławice 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                       

 

                                                                                                                                            

    Kierownik Zamawiającego

Mariusz Kosecki

 

   01.07.2013 rok

 

DOCOgłoszenie - Dowóz uczniów do szkół.doc

DOCSIWZ.doc

 

Wersja XML