Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie ulotek, plakatów oraz tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice”

Dotyczy postępowania: ZOSIP 1/RPO/2013

Pakosławice, 20.11.2013 rok

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na wykonanie ulotek, plakatów oraz tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa opolskiego na lata 2007-2013

 

W wyniku przeprowadzonego postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie ulotek, plakatów oraz tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa opolskiego na lata 2007-2013 została wybrana oferta Pana Jana Gorczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą Agencja Reklamowa Tomart Jan Gorczyński ul. Boh. Warszawy 1, 48-300 Nysa.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Wybór był dokonany na podstawie jednego kryterium, którym była cena – 100%.

 

W prowadzonym postępowaniu złożona został tylko jedna oferta.

- Jan Gorczyński prowadzący działalność gospodarczą Agencja Reklamowa Tomart Jan Gorczyński ul. Boh. Warszawy 1, 48-300 Nysa - liczba punktów w kryterium oceny ofert (cena 100%) – 100 punktów.

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia.

 

PDFOgłoszenie o wyborze wykonawcy.pdf

         Zamawiający                                                                                                                           Mariusz Kosecki

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana formularza oferty. W formularzu oferta została dodata pozycja z wartością za całość zamówienia. Kryterium wyboru oferty jest cena za całość zamówienia.

DOCFormularz OFERTY - zmiana.doc

Zamawiajacy

Mariusz Kosecki

 

 

Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Gminy Pakosławice" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - dotyczy umowy nr: RPOP.04.03.00 -16-009/10-00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007 -2013

„inwestujemy w Twoją przyszłość”


 

 

Nr postępowania: ZOSIP 1/RPO/2013

Pakosławice, 14.11.2013 rok

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie ulotek, plakatów oraz tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa opolskiego na lata 2007-2013

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy)

1. Zamawiający:

Gmina Pakosławice – Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice

48-314 Pakosławice

Tel. 77 4356083

Fax: 77 4357614

e-mail:

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

"Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Gminy Pakosławice"

 

3. Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

Wymogi, co do ulotek:

1) Format – składany A4 do DL (łamany na 3 części)

2) Dwustronna

3) Papier błyszczący, kreda

4) Gramatura – 135 do 170 g/m2

5) W pełnym kolorze (pełny kolor obustronnie)

Zakres zamówienia obejmuje:

- uzgodnienie treści i zawartości ulotki z Zamawiającym, ulotka ma zawierać zdjęcia, (wzór treści i zdjęcia w załączeniu)

- zaprojektowanie wzoru ulotki w konsultacji z Zamawiającym,

- przygotowanie ulotki do wydruku,

- wydruk ulotek w pełnym kolorze,

- dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,

- wykonanie zaprojektowanych ulotek po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu opracowanego przez Wykonawcę,

Wymogi, co do plakatów:

 1. Format A2 (42/60 cm)
 2. Gramatura – 200 g
 3. W pełnym kolorze

Zakres zamówienia obejmuje:

- uzgodnienie treści i zawartości plakatu z Zamawiającym, (wzór treści i zdjęcia w załączeniu)

- zaprojektowanie wzoru plakatu w konsultacji z Zamawiającym,

- przygotowanie plakatu do wydruku,

- wydruk plakatu w pełnym kolorze,

- dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,

- wykonanie zaprojektowanych plakatów po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu opracowanego przez Wykonawcę,

Wymogi, co do tablicy pamiątkowej:

- pełny kolor wydruku, odporny na działania czynników zewnętrznych,

- wymiary tablic 70 x 90 cm,

- tablica ma być wykonana na foli matowej,

- tablice mają być wykonane z trwałego materiału, odpornego na warunki meteorologiczne: z metalu lub z tworzyw sztucznych,

- treść na tablicy zgodna z zaprojektowanym wstępnie wzorem tablicy określonym w załączniku do zapytania ofertowego.

- wykonanie zaprojektowanych tablic pamiątkowych po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu opracowanego przez Wykonawcę,

- zamówienie obejmuje wykonanie tablic, dostawę i montaż tablic na 4 budynkach oświatowych należących do Gminy Pakosławice.

Na potrzeby wykonania materiałów informacyjno – promocyjnych Zamawiający może dostarczyć więcej zdjęć zrealizowanego zadania.

Ulotki, plakaty oraz tablice pamiątkowe muszą obligatoryjnie zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

• logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

• logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013, zgodnie z Księga Identyfikacji Wizualnej i Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji (dostępne pod adresem www.rpo.opolskie.pl)

• herb (logotyp) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przy czym w/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WO pod adresem: www.rpo.opolskie.pl

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena - waga 100%

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – dla poszczególnego rodzaju usług osobno
i podliczona zbiorczo dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Pakosławice

Tablice pamiątkowe należy dostarczyć i zamontować:

1. Szkoła Podstawowa w Prusinowicach 48-314 Pakosławice, Prusinowice ul. Szkolna 9

2. Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach 48-314 Pakosławice 2a

3. Szkoła Podstawowa w Goszowicach 48-314 Pakosławice, Goszowice 5

4. Publiczne Przedszkole we Frączkowie 48-314 Pakosławice, Frączków 2

Termin realizacji zamówienia: do dnia 6 grudnia 2013 roku

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej
w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nie naruszalność) w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, 48-314 Pakosławice 1, pok. nr 11 w terminie do dnia 20.11.2013 r. do godz. 09:00. z dopiskiem: „Materiały promocyjne”

„UWAGA” – brane będą pod uwagę tylko te oferty, które wpłyną w wyżej podanym terminie, nie będzie brana pod uwagę data nadania.

Oferty niekompletne zostaną wyłączone z postępowania bez możliwości uzupełnienia uchybień lub braków. Oferty dostarczone do Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza sie składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać sie wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada doświadczenie w zakresie realizacji instrumentów informacyjno-promocyjnych.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 1. Ofertę cenową zał. nr 1
 2. Aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy tez inny dokument właściwy dla oferenta - wystawiony lub zaktualizowany nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia wytycznych dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych – zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WO pod adresem www.rpo.opolskie.pl .

 

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

8. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 20 listopada do godz. 15.00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej w dniu 21 listopada 2013 roku do godz. 15:00. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego zapytania.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

DOCZapytanie ofertowe - plakaty, ulotki, tablice.doc

DOCzałącznik - wzór tablicy.doc

DOCzałącznik - wzór opisu ulotki.doc

JPEGherb Gminy Pakosławice.jpeg

DOCzałącznik - wzór plakatu informacyjnego.doc

JPEGFoto 1

JPEG3 - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Goszowicach.jpeg

JPEG2 - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Goszowicach.jpeg

JPEG2 - Publiczne Przedszkole we Frączkowie.jpeg

JPEG1 - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Goszowicach.jpeg

JPEG1 - Publiczne Przedszkole we Frączkowie.jpeg

JPEGPubliczne Gimnazjum im. Josefa Holzmanna w Pakosławicach.jpeg

                                                                                                                    Zatwierdził

                       Mariusz Kosecki

Wersja XML