Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie

Dotyczy postępowania: ZOSIP 2/RPO/2013

Pakosławice, 09.12.2013 rok

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego na umieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy  Pakosławice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa opolskiego na lata 2007-2013

 

W wyniku przeprowadzonego postępowanie w trybie zapytania ofertowego na umieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa opolskiego na lata 2007-2013 została wybrana oferta Nyskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Redakcja „Nowiny Nyskie” 48-304 Nysa, ul. Prudnicka 3

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Wybór był dokonany na podstawie jednego kryterium, którym była cena – 100%.

 

W prowadzonym postępowaniu złożona został tylko jedna oferta.

- Nyskie Towarzystwa Społeczno – Kulturalne Redakcja „Nowiny Nyskie” 48-304 Nysa,
ul. Prudnicka 3

 - liczba punktów w kryterium oceny ofert (cena 100%) – 100 punktów.

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia.

 

PDFWyniki zapytania ofertowego - ogłoszenie w prasie.pdf

 

 

Zamawiający

                                                                                                                     Mariusz Kosecki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy postępowania Nr ZOSIP 2/RPO/2013 z dnia 03.12.2013 roku

Pakosławice, 04.12.2013 rok

Zmiana treści zapytania ofertowego na umieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy  Pakosławice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa opolskiego na lata 2007-2013

 

W opisie przedmiotu zamówienia zmienia się wymagania dotyczące wymiarów ogłoszenia.

W opisie jest: „wymiary ogłoszenia nie mniejsze niż szerokość 151 mm x wysokość 266 mm,”

Po zmianie: wymiar ogłoszenia ma być nie mniejszy niż szerokość 151 mm x wysokość 222 mm.

 

PDFZmiana wymiarów ogłoszenia.pdf

 

          Zatwierdził

Mariusz Kosecki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr postępowania: ZOSIP 2/RPO/2013

Pakosławice, 03.12.2013 rok

 

Zapytanie ofertowe na umieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy  Pakosławice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa opolskiego na lata 2007-2013

 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy)

1. Zamawiający:

Gmina Pakosławice – Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice

48-314 Pakosławice

Tel. 77 4356083

Fax: 77 4357614

e-mail:

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

"Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Gminy Pakosławice"

 

3. Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest umieszczenie 1 ogłoszenia w prasie lokalnej o zasięgu, co najmniej powiatu nyskiego.

 

Wymagania w stosunku do ogłoszenia:

- pełny kolor minimum kolory osiągnięte z mieszania barw CMYK

- wymiary ogłoszenia nie mniejsze niż szerokość 151 mm x wysokość 266 mm,

- wzór treści ogłoszenia stanowić będzie załącznik do zapytania ofertowego.

- treść ogłoszenia na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego.

 

Ogłoszenie musi obligatoryjnie zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

 • logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

• logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013, zgodnie z Księga Identyfikacji Wizualnej i Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji (dostępne pod adresem www.rpo.opolskie.pl)

• herb (logotyp) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przy czym w/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WO pod adresem: www.rpo.opolskie.pl

 

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1 kryterium: cena - waga  100%    

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Pakosławice

Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 grudnia 2013 roku

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej
w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nie naruszalność) w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, 48-314 Pakosławice 1, pok. nr 11 w terminie do dnia 09.12.2013 r. do godz. 09:00. z dopiskiem: „Ogłoszenie w prasie RPO”

„UWAGA” – brane będą pod uwagę tylko te oferty, które wpłyną w wyżej podanym

terminie, nie będzie brana pod uwagę data nadania.

Oferty niekompletne zostaną wyłączone z postępowania bez możliwości uzupełnienia uchybień lub braków. Oferty dostarczone do Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza sie składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać sie wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada doświadczenie w zakresie realizacji instrumentów informacyjno-promocyjnych.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  1. Ofertę cenową zał. nr 1
  2. Aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy tez inny dokument właściwy dla oferenta - wystawiony lub zaktualizowany nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia wytycznych dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych – zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WO pod adresem www.rpo.opolskie.pl .

 

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez wykonawcę kserokopii.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób:  spełnia, nie spełnia.

8. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 09 grudnia 2013 r. do godz. 15.00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej w dniu 10 grudnia 2013 roku do godz. 15:00. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego zapytania.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

JPEGWzór ogłoszenia.jpeg

DOCZapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie.doc

PDFZapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie.pdf

 

             Zatwierdził

Mariusz Kosecki

 

Wersja XML