Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup oleju napędowego

Postępowanie zostaje unieważnione z uwagi na brak ofert.                          

                                                               

                                                             Mariusz Kosecki


Pakosławice, 04.04.2014 r.

ZOSiP 271.01.2014.MK

 

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup oleju napędowego w 2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
ze zm.)

ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający:

Gmina Pakosławice – Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice

Adres: 48-314 Pakosławice, Pakosławice 1

Strona internetowa: http://bip.pakoslawice.pl

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

Tel. 77 4356083, fax. 77 4357614, e-mail:

 

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

2. Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

- strona internetowa Zamawiającego – http://bip.pakoslawice.pl

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla pojazdów Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, realizowany w formie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw należących do Wykonawcy. Zamówienie obejmuje tankowanie dwóch pojazdów napędzanych olejem napędowym w ilości około 4.500,00 litrów w okresie rocznym. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm.

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV – 09134100-8  olej napędowy.

3. Wymagania do przedmiotu zamówienia.

Stacja paliw wykonawcy musi być położona w odległości do 14km od siedziby Zamawiającego.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 roku.

ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 2. Spełnienie warunku udziału dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zostanie ocenione według poniższej zasady

  Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców w/wym. warunku na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero jedynkowym, tj. spełnia - nie spełnia).

ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć:

Oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego).

B) Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.

A) Sposób porozumiewania się:

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W sytuacji powyższego żądania Zamawiającego, brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego – dowód transmisji danych. Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane poniżej oraz w rozdziale I niniejszej specyfikacji.

B) Do porozumiewania się z Zamawiającym upoważnione są następujące osoby:

 1. Mariusz Kosecki - tel.: 77 435 60 83 w godz. 8:00-15:00;

 2. fax: 77 435 76 14, e-mail: zosip@pakoslawice.pl

ROZDZIAŁ VIII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

A. Przygotowanie oferty:

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym.

2. Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty, oświadczenia wymienione w Zapytaniu Ofertowym.

3. Oferta winna być napisana w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej, własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Załączone do oferty oświadczenia/dokumenty (wymienione w Zapytaniu Ofertowym) winny być sporządzone w języku polskim.

5. Oferta winna być napisana czytelnie, ewentualne skreślenia czy poprawki winny być zaparafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

6. Wszystkie załączone kserokopie i odpisy dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty,

7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób następujący:

Zaadresowana na adres Zamawiającego:

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice

48-314 Pakosławice, Pakosławice 1

Z dopiskiem: „Oferta na zadanie Zakup oleju napędowego w 2014 roku.”

NIE OTWIERAĆ PRZED 11.04.2014 r. godz. 09:10”

W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

2. Miejsce i termin składania ofert:

1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego:

 Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice

48-314 Pakosławice, Pakosławice 1, pok. nr 11 - w terminie do dnia 11.04.2014 r. do godziny 09:00 lub przesłać drogą pocztową, tak, aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego,

2) Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 1, dnia 11.04.2014 r. o godzinie 09:10.

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

2) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

ROZDZIAŁ XI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie.

2. Podstawą do ustalenia ceny oferty przez Wykonawcę jest zapytanie ofertowe, warunki i obowiązki umowne określone w projekcie umowy. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Wartość oferty musi być obliczona w oparciu o cenę jednostkową obowiązującą w dniu 04.04.2014 r.  za 1 litr paliwa  u  Wykonawcy  +  ewentualną marżę od każdego litra paliwa.

4.  W formularzu cenowym ceny jednostkowe netto z dnia 04. 04. 2014 r. (kolumna 2 wiersz 1 ) należy odpowiednio pomnożyć przez zamawianą ilość danego paliwa (kolumna 3 wiersz 1 ). Otrzymane w ten sposób wartości netto za zamawianą ilość paliwa (kolumna 4 wiersz 1 ) należy podsumować (kolumna 4 wiersz 2). Otrzymaną w ten sposób łączną wartość netto oferty należy powiększyć o określony procentowo podatek VAT (kolumna 4 wiersz 3). Od otrzymanej w ten sposób wartości oferty brutto (kolumna 4 wiersz 4) należy odjąć wartość upustu (kolumna 4 wiersz 5). Łączna wartość upustu stanowi iloczyn kwoty stałego upustu z punktu 2 formularza ofertowego i łącznej ilości litrów paliwa przewidzianego do kupienia. Wartość oferty brutto po odjęciu upustu (kolumna 4 wiersz 6) stanowi końcową cenę oferty. Obliczoną w ten sposób w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego łączną wartość oferty netto, brutto, upustu i brutto po odjęciu upustu należy wpisać do formularza oferty.

5. Od Wykonawcy wymaga się pod rygorem odrzucenia oferty:

- określenia w formularzu oferty ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia netto, należnego podatku VAT , ceny brutto, ewentualnej wartości upustu i ceny brutto po odjęciu upustu.

6. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów:

 

Lp.

Kryteria

Waga

1.

Cena /Kc/

      80 %

2.

Odległość do stacji paliw Wykonawcy w km /km/

20 %

 

1.1. Cena oferty (Kc) 80 %, oferty będą oceniane według wzoru jak niżej:        

            Wartość oferty o najniższej cenie

Kc = -------------------------------------------- x 80 pkt

                 Wartość badanej oferty

 

1.2. Cena oferty (km) 20 %, oferty będą oceniane według wzoru jak niżej:

 

      Najmniejsza odległość do stacji paliw

km = -------------------------------------------------- x 20 pkt

          Odległość do stacji paliw badanej oferty

Odległość do stacji paliw ma być mierzona od siedziby Urzędu Gminy w Pakosławicach, 48-314 Pakosławice.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. otrzymała najwyższą ilość punktów (suma punktów za cenę oferty i odległość do stacji paliw Wykonawcy).

ROZDZIAŁ XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia Umowy według Wzoru Umowy, który zostanie uzupełniony o zapisy z oferty nie sprzeczne z zapisami zapytania oraz nieograniczające praw Zamawiającego.

3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście lub upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna posiadać dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy przez Wykonawcę.

Rozdział XIV. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

 1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy,

 2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz cenowy,

 3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy,

 4. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – oświadczenie dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

 5. Załącznik A do umowy – wykaz pojazdów i osób

 

DOCZapytanie ofertowe olej napędowy[1].doc

 

 

Zatwierdził

Kierownik ZOSiP

Mariusz Kosecki

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML