Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania oferty cenowej na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice"

Pakosławice, dn.06.08.2014 r.

ZOSIP.271.02.2014.MK

 

Dotyczy zapytania ofertowego ZOSIP.271.02.2014.MK na zadanie pn. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 41, 48-303 Nysa

Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym, jest ofertą z najniższą ceną.

 

W niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 41, 48-303 Nysa.
  2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brzegu Sp. z o.o., ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg.

 

           Kierownik Zamawiającego     

                                                                          Mariusz Kosecki         

DOCOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc


Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice

48-314 Pakosławice 1

tel. 77 4356083, faks 77 4357614

e-mail: zosip@pakoslawice.pl

 

Numer sprawy ZOSIP.271.02.2014.MK    

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi poniżej 30 000,00 euro

na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”.

 

w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

 

 

Zamawiający:

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice

48-314 Pakosławice 1

tel. 77 4356083, faks 77 4357614

e-mail: zosip@pakoslawice.pl

zaprasza do składania ofert na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”.

I. Przedmiot zamówienia:

1.1. Rodzaj zamówienia: usługa. CPV 60100000-9

1.2.Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: dowóz wraz z odwozem uczniów do szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum z terenu Gminy Pakosławice rozliczanego w formie zakupu biletów miesięcznych w ilości 84 szt. upoważniających do przejazdu na wyznaczonych trasach.

2. Zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą i przybycie do wyznaczonej szkoły, przedszkola w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz odwiezienie uczniów po zajęciach.

1.3 Opis przedmiotu zamówienia

1. Trasa obejmuje przywiezienie uczniów do szkół oraz odwiezienie ze szkół. Wyjazd z Bykowic około godz. 7:00 przez Goszowice, Smolice, Biechów, Godkowice, Nowaki, Korzękwice, Frączków, Goszowice, Pakosławice, Reńska Wieś, Goszowice, Frączków - ostatni przystanek godzina około 8:05.   Powrót po zajęciach lekcyjnych - wyjazd z Goszowic około godz. 14:30 przejazd przez Reńska Wieś, Pakosławice, Goszowice, Frączków, Korzękwice, Nowaki, Godkowice, Biechów, Smolice, Goszowice, Bykowice – koniec trasy godzina około 15:30. Trasa ma około 70 km (łącznie przejazd poranny i popołudniowy). Zestawienie liczby uczniów określono w załączniku nr 2 do zaproszenia.

2. Dowóz i odwóz odbywać się będzie w dniach nauczania.

3. W trakcie roku szkolnego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin dowozu i odwozu ze szkół i przedszkola dostosowując godziny do organizacji pracy szkoły i przedszkola.

4. W trakcie roku szkolnego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy dostosowując trasy do organizacji pracy szkoły, przedszkola oraz liczby dzieci.

5. W trakcie roku szkolnego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczby uczniów dojeżdżający do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pakosławice.

6. Zamawiający zapewni opiekuna podczas dowozu uczniów. Opiekun otrzyma bezpłatnie kartę przejazdu uprawniającą do przejazdu na wyznaczonej trasie, na której sprawuje opiekę nad uczniami.

II. Termin wykonania usługi.

1. Termin realizacji zamówienia: rok szkolny 2014/2015 od 01.09.2014 roku do 26.06.2015 roku w dni nauki szkolnej.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

IV. Wymagane dokumenty do oferty cenowej.

1)      Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do oferty cenowej).

2)      Wypełniona kalkulacja cen biletów (załącznik nr 2 do oferty cenowej)

3)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

V. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, 48-314 Pakosławice 1.

2) Termin składania ofert upływa dnia 05 sierpnia 2014 r. godzina 09:00.

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 sierpnia 2014 r. o godzinie 09:10 w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w 48-314 Pakosławice 1 (pokój nr 2).

4) Otwarcie ofert jest jawne.

5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

3. Cenę oferty należy podać brutto wraz z określeniem rabatu. Do porównania ofert będzie brane szacunkowe wynagrodzenie ryczałtowe za całość realizacji zamówienia ustalane, jako suma wszystkich biletów w cenie określonej przez Wykonawcę (kalkulacja cen biletów załącznik nr 2 do oferty cenowej) - załącznik nr 1 do oferty cenowej - Formularz oferty.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Wykaz załączników

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.

Załącznik nr  2 – Kalkulacja cen biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół i przedszkola   na terenie Gminy Pakosławice w roku szkolnym 2014/2015.

Załącznik nr  3 – Zestawienie uczniów.

Załącznik nr 4 - Projekt umowy.

 

PDFZaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf

DOCZałącznik nr 4 - Projekt umowy.doc

PDFZałącznik nr 3 - Zestawienie liczby uczniów.pdf

DOCZałącznik nr 2 - Kalkulacja cen biletów.doc

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty.doc

 

 

                                               Kierownik Zamawiającego

                                                                                                               Mariusz Kosecki

Wersja XML