Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odpowiedź na pismo z dnia 18.05.2015 r. w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego w Rzymianach

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2015 r. (data wpływu - 19.05.2015 r.), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach, w imieniu Wójta Gminy Pakosławice informuje co następuje:  

Działania podjęte w roku 2014 oraz podejmowane na bieżąco wskazują jednoznacznie na to, iż woda z wodociągu publicznego w Rzymianach jest przydatna do spożycia oraz odpowiada normom wskazanym wRozporządzeniu z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto obecny kilkukrotnie na stacji technolog nie miał żadnych zastrzeżeń odnośnie cech organoleptycznych wody, tj. jej barwy i zapachu.

Potwierdzając powyższe w załączeniu przedstawione zostały wyniki badań, wskazujące, iż na sieci wodociągowej woda jest zdatna do spożycia.

Jednocześnie należy podkreślić, iż ani Wójt Gminy Pakosławice, ani przedsiębiorstwo wodociągowe nie odpowiada za stan instalacji oraz jakość wody w instalacjach wodociągowych u odbiorcy.

Również wcześniejsze zarzuty odnośnie „chlorowego” zapachu wody nie znajdują potwierdzenia w wynikach badań. Wyżej wskazane Rozporządzenie dopuszcza ilość chloru wolnego w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wartości 0,3 mg/l. Na sieci w wodociągu publicznym w Rzymianach jego wartość kształtuje się na poziomie między 0,04 a 0,09 mg/l.

W poprzednich pismach do Rady Gminy Pakosławice Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach informował o procesie uzdatniania wody z ujęcia w Rzymianach oraz tym, iż jednym z podstawowych zadań podchlorynu sodu jest utlenianie występujących w wodzie cząstek organicznych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na uświadomienie odbiorców, zwłaszcza tych, którzy  posiadają  dwa układy instalacji wodociągowych, tj. układu hydroforowego z własnego ujęcia (własna studnia lokalna) z układem zasilanym z gminnej sieci wodociągowej, aby należycie zabezpieczyli oba te układy. W takim przypadku następuje mieszanie się wody ujmowanej lokalnie (rzadko kiedy badanej) z wodą  z wodociągu publicznego (regularnie kontrolowanej), co przy braku zabezpieczeń przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci prowadzi do zanieczyszczenia wtórnego całego wodociągu publicznego oraz wahania ciśnień na sieci.

W Rzymianach wokół ujęcia wody położone są działki rolne, z których część jest położona wyżej od ujęcia, w związku z czym podczas opadów następuje spływ wód gruntowych i opadowych w pobliże ujęcia. Sytuacja nie jest żadną anomalią I nie powinna wpływać na jakość wody, jednak zdarza się, że nie są przestrzegane zasady określone m.in. w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W załączniku nr 8 do przedmiotowego rozporządzenia, dot. warunków położenia gruntów przewidzianych do rolniczego wykorzystania ścieków (…) wskazane jest, że minimalna odległość gruntów, na które stosuje się rolnicze wykorzystanie ścieków od ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych stanowiących źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia wynosi min. 250 m.
 

Ponadto wciąż występują sytuacje, w których szamba są wylewane na działki czy też do pobliskich rowów, co w następnej kolejności wpływa na barwę, zapach oraz pojawienie się bakterii w najbliższym otoczeniu: w glebie, wodzie, na roślinach, warzywach itp. Ścieki, szczególnie komunalne, są tym czynnikiem stwarzającym zagrożenia bakteriami, wnoszą bowiem do wód powierzchniowych ogromne ilości drobnoustrojów: bakterii, wirusów, grzybów, pierwotniaków Średnio w 1g odchodów ludzkich znajduje się 1,7 x107 bakterii Coli oraz 3x106 bakterii E. Faecalis.  W odchodach ludzi i zwierząt znajdują się także inne bakterie jak: Enterococcus faecalis, Clostridium perfingens. Woda nie jest dla bakterii chorobotwórczych naturalnym środowiskiem. Trafiają one bezpośrednio do wody z chorego organizmu ludzi lub zwierząt, lub pośrednio poprzez ścieki, a także poprzez spływy z gleby skażonej bakteriami patogennymi. Woda jest jedynie przenośnikiem bakterii i to tylko w okresie, w jakim organizmy te mogą w wodzie utrzymywać się przy życiu.

Ujęcie wody w Rzymianach, jak i w Spinach i Reńskiej Wsi są ujęciami zasilanymi przez wody infiltracyjne (opadowe, z wód powierzchniowych), które infiltrują w głąb ziemi. Tak więc również od samego odbiorcy zależy to, jakie będzie jego otoczenie.

                                                                   

                                                                         Alina Karnaś

                                                                     Kierownik ZGKiM

 

PDFSprawozdanie z badań z dn. 09.02.2015 r..pdf (1 020,42KB)
PDFSprawozdanie z badań z dn. 09.09.2014 r..pdf (936,21KB)
PDFSprawozdanie z badań z dn. 19.05.2015 r..pdf (929,36KB)
PDFSprawozdanie z badań z dn. 25.03.2015 r..pdf (1,06MB)
PDFSprawozdanie z badań z dn. 27.03.2015 r..pdf (1,13MB)